Przeskocz do treści

Badania, raporty

 

2019/2020


Jakość życia seniorów w Białymstoku

Jakość życia seniorów -raport
Jakość życia seniorów -raport

Zasadniczym celem badania była szczegółowa diagnoza sytuacji osób starszych zamieszkujących obszar miasta Białegostoku, umożliwiająca wdro-
żenie odpowiednich działań wspierających i naprawczych.

Tematyka badawcza projektu koncentrowała się na ocenie jakości życia
i warunków bytowych osób starszych. W ramach poszczególnych bloków
poruszana była problematyka zdrowotna osób
starszych, ich sytuacja finansowa, ocena warunków mieszkaniowych, sposobów spędzania wolnego czasu, a także ocena poziomu zadowolenia z różnych aspektów życia
seniora.

Jakość życia seniorów (PDF-download)

Jakość życia seniorów 82 Plus (PDF - download)

 


2018/2019


W kierunku inkluzji społecznej - potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok

Celem ogólnym badań było zdiagnozowanie potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością mieszkających w mieście Białystok w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. Cele szczegółowe pracy badawczej zostały określone następująco:

Cele poznawcze:

 • rozpoznanie trudności, problemów, jakie napotykają osoby z  niepełnosprawnością w życiu codziennym, w obszarze rehabilitacji, edukacji, pracy zawodowej oraz w relacjach z osobami pełnosprawnymi;
 • zdiagnozowanie zasobów i ograniczeń środowiskowej sieci wsparcia
  osób z niepełnosprawnością.

Cel praktyczny: opracowanie, na podstawie uzyskanych wyników badań, propozycji konkretnych działań, inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania społecznego w środowisku lokalnym.

Pobierz raport w pliku PDF


Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku

Cele badania

Głównym celem badania była – zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu – ocena procesu wdrażania Strategii w odniesieniu do 7 celów, które w niej sformułowano, tj.:

 • Rodzina (jako środowisko rozwoju)
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Lokalny rynek pracy
 • Ochrona zdrowia i problemy uzależnień
 • Polityka mieszkaniowa
 • Świadomość i aktywność społeczna mieszkańców
 • Społeczne wsparcie i integracja środowiska lokalnego

Pobierz raport w pliku PDF