Przeskocz do treści

Badania, raporty

2023


Styl życia młodzieży 2023

Raport zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Styl życia młodzieży Białegostoku” w okresie od października do grudnia 2022 roku. Projekt był realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Badania, na których opiera się raport to część większego przedsięwzięcia badań longitudidalnych, białostockiej młodzieży szklonej, realizowanych co trzy lata od 2009 roku. Tego rodzaju badania pozwalają na wychwycenie zmian zachodzących w postawach i opiniach młodych ludzi.

Styl życia młodzieży 2023 (PDF-download)


2021


Białostoccy seniorzy

Raport „Białostoccy seniorzy” stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań socjologicznych wśród mieszkańców Białegostoku w wieku 60 i więcej lat. Badanie było realizowane od listopada do grudnia 2021 roku w oparciu o standaryzowany wywiad kwestionariuszowy PAPI. Dobór respondentów przez przeszkolonych ankieterów prowadzono m.in. w oparciu o metodę Random Route.
Badanie „Białostoccy seniorzy” stanowi kontynuację przeprowadzonych w 2019 roku badań: „Jakość życia seniorów w Białymstoku” oraz „Jakość życia seniorów 82 plus w Białymstoku”. Tak jak poprzednio, projekt został zrealizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Białostoccy seniorzy (PDF-download)

2019/2020


Styl życia młodzieży 2019

Raport zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Styl życia młodzieży Białegostoku” w okresie od marca 2019 roku do czerwca 2019 roku. Projekt był realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem Pracowni Badań,  Analiz  i Strategii  Rozwoju  Edukacji  przy  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego w Białymstoku. W założeniach projekt dotyczył problematyki zagrożeń wynikających ze stylu życia preferowanego przez różne grupy młodzieży białostockich szkół.

Głównymi celami badań było m.in.:

-wskazanie, które style życia młodych ludzi (lub ich elementy) sprzyjają wzrostowi zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;

-wskazanie, które postawy uczniów względem nauczycieli wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie środowiska szkolnego;

-wskazanie zależności między oceną atmosfery panującej w domu a prowadzeniem przez nią zdrowego stylu życia;

-ukazanie skali zjawiska przemocy w środowisku rodzinnym i jej skutków;

-sformułowanie charakterystyki ucznia białostockiej szkoły za pomocą profilu oraz preferowanych wartości, a także wskazanie różnic w kondycji psychicznej, jakie ujawniły się w podziale na płeć.

 

Styl życia młodzieży 2019 (PDF-download)


Jakość życia seniorów w Białymstoku

Jakość życia seniorów -raport
Jakość życia seniorów -raport

Zasadniczym celem badania była szczegółowa diagnoza sytuacji osób starszych zamieszkujących obszar miasta Białegostoku, umożliwiająca wdro-
żenie odpowiednich działań wspierających i naprawczych.

Tematyka badawcza projektu koncentrowała się na ocenie jakości życia
i warunków bytowych osób starszych. W ramach poszczególnych bloków
poruszana była problematyka zdrowotna osób
starszych, ich sytuacja finansowa, ocena warunków mieszkaniowych, sposobów spędzania wolnego czasu, a także ocena poziomu zadowolenia z różnych aspektów życia
seniora.

Jakość życia seniorów (PDF-download)

Jakość życia seniorów 82 Plus (PDF - download)

 


2018/2019


W kierunku inkluzji społecznej - potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok

Celem ogólnym badań było zdiagnozowanie potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością mieszkających w mieście Białystok w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. Cele szczegółowe pracy badawczej zostały określone następująco:

Cele poznawcze:

 • rozpoznanie trudności, problemów, jakie napotykają osoby z  niepełnosprawnością w życiu codziennym, w obszarze rehabilitacji, edukacji, pracy zawodowej oraz w relacjach z osobami pełnosprawnymi;
 • zdiagnozowanie zasobów i ograniczeń środowiskowej sieci wsparcia
  osób z niepełnosprawnością.

Cel praktyczny: opracowanie, na podstawie uzyskanych wyników badań, propozycji konkretnych działań, inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania społecznego w środowisku lokalnym.

Pobierz raport w pliku PDF


Ewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Białegostoku

Cele badania

Głównym celem badania była – zgodnie z zapisami analizowanego dokumentu – ocena procesu wdrażania Strategii w odniesieniu do 7 celów, które w niej sformułowano, tj.:

 • Rodzina (jako środowisko rozwoju)
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Lokalny rynek pracy
 • Ochrona zdrowia i problemy uzależnień
 • Polityka mieszkaniowa
 • Świadomość i aktywność społeczna mieszkańców
 • Społeczne wsparcie i integracja środowiska lokalnego

Pobierz raport w pliku PDF


Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok 2017

Celem prezentowanych badań była diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Białystok ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Przyjąwszy powyższe założenie sformułowano cztery cele szczegółowe:

 1. Diagnoza skali zjawiska przemocy w rodzinie w badanej
 2. Zbadanie czynników wysokiego ryzyka przemocy pomiędzy członkami
 3. Ocena świadomości prawnej dorosłych członków rodziny w zakresie ochrony przed przemocą i wiedza o możliwościach instytucjonalnej pomocy rodzinom z problemem
 4. Oczekiwania mieszkańców Białegostoku dotyczące instytucjonalnych działań w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania przemocy w rodzinie.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok - 2017 r. (PDF-download)


 

Styl życia młodzieży 2016

Raport zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Styl życia młodzieży Białegostoku” w okresie od października 2011 roku do marca 2012 roku. Projekt badawczy realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, dotyczył problematyki zagrożeń wynikających ze stylu życia preferowanego przez różne grupy młodzieży białostockich szkół.
Głównymi celami badań było m.in.: wskazanie, które style życia młodych ludzi (lub ich elementy) sprzyjają wzrostowi zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; wskazanie, które postawy uczniów względem nauczycieli wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie środowiska szkolnego; wskazanie zależności między oceną atmosfery panującej w domu a prowadzeniem przez nią zdrowego stylu życia; ukazanie skali zjawiska przemocy w środowisku rodzinnym i jej skutków; sformułowanie charakterystyki ucznia białostockiej szkoły za pomocą profilu oraz preferowanych wartości, a także wskazanie różnic w kondycji psychicznej, jakie ujawniły się w podziale na płeć.
Cele szczegółowe raportu sformułowano w stosunku do następujących obszarów: sposobu spędzania czasu wolnego, wpływu środowiska szkolnego, aksjologicznych orientacji uczniów, kondycji psychicznej i zadowolenia z życia, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji materialnej, wykształcenia i zatrudnienia rodziców badanych uczniów, procesów wychowania i socjalizacji oraz używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież Białegostoku.

Styl życia młodzieży 2016


Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku 2016

Badanie stanu zdrowia mieszkańców oraz określenie ich potrzeb zdrowotnych może stanowić punkt wyjścia dla realizacji zadań statutowych podmiotów mających na celu ochronę i promocję zdrowia.  Właściwa diagnoza, podjęte trafnie działania są podstawą do osiągania korzyści zarówno w skali lokalnej, jak i w wymiarze indywidualnym. Prezentowane badanie miało na celu rozpoznanie stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku oraz ocenę ich potrzeb zdrowotnych.

 

Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku - 2016 r.


Raport o Stanie zdrowia mieszkańców w latach 2004-2013

Przedstawiony „Raport o stanie zdrowia mieszkańców Białegostoku w latach 2004– 2013” jest szczegółową diagnozą sytuacji zdrowotnej populacji Białegostoku na tle Polski i 28 krajów Unii Europejskiej. Monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa jako jedno z zadań samorządu terytorialnego zapisanych w Ustawie o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 roku stanowi podstawę efektywnych działań na rzecz profilaktyki chorób, ochrony i promocji zdrowia podejmowanych na terenie miasta Białegostoku.

Charakterystykę stanu zdrowia mieszkańców przygotowano w oparciu o odpowiednio skonstruowane mierniki umieralności, chorobowości i zachorowalności. Informacje użyte do analizy pochodziły z rutynowych systemów statystyki publicznej gromadzonej przez następujące instytucje: Urząd Statystyczny w Białymstoku i Główny Urząd Statystyczny, Podlaski Urząd Wojewódzki, Białostockie Centrum Onkologii i Krajowy Rejestr Nowotworów, Powiatową i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, Narodowy Fundusz Zdrowia. W raporcie wykorzystano również informacje z międzynarodowych baz danych (Eurostat oraz bazy Światowej Organizacji Zdrowia: WHO-MDB, WHO-DB). W założonym dziesięcioletnim okresie badawczym raportu (2004–2013), w niektórych przypadkach ze względu na napotykane braki informacji lub ich ograniczoną dostępność wyniki przedstawiono w jak najszerszej rozpiętości czasowej. Raport uwzględnia stan prawny i faktyczny na dzień 31 grudnia 2013 roku, według informacji zebranych do dnia 15 listopada 2015 roku. Diagnozę trendów sytuacji zdrowotnej populacji przeprowadzono za pomocą programu statystycznego Joinpoint Regression Program 4.0.4. – 2013.

Raport o stanie zdrowia mieszkańców w latach 2004-2013 (PDF-download)


Styl życia młodzieży 2012

Raport zawiera wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Styl życia młodzieży Białegostoku” w okresie od października 2011 roku do marca 2012 roku. Projekt badawczy realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za pośrednictwem Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, dotyczył problematyki zagrożeń wynikających ze stylu życia preferowanego przez różne grupy młodzieży białostockich szkół.

Głównymi celami badań było m.in.:

 - wskazanie, które style życia młodych ludzi (lub ich elementy) sprzyjają wzrostowi zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych;

- wskazanie, które postawy uczniów względem nauczycieli wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie środowiska szkolnego;

- wskazanie zależności między oceną atmosfery panującej w domu a prowadzeniem przez nią zdrowego stylu życia;

-ukazanie skali zjawiska przemocy w środowisku rodzinnym i jej skutków;

-sformułowanie charakterystyki ucznia białostockiej szkoły za pomocą profilu oraz preferowanych wartości, a także wskazanie różnic w kondycji psychicznej, jakie ujawniły się w podziale na płeć.

Cele szczegółowe raportu sformułowano w stosunku do następujących obszarów: sposobu spędzania czasu wolnego, wpływu środowiska szkolnego, aksjologicznych orientacji uczniów, kondycji psychicznej i zadowolenia z życia, zjawiska przemocy w rodzinie, sytuacji materialnej, wykształcenia i zatrudnienia rodziców badanych uczniów, procesów wychowania i socjalizacji oraz używania tytoniu, alkoholu i narkotyków przez młodzież Białegostoku.

Styl życia młodzieży 2012 (PDF-download)