Przeskocz do treści

wiecej informacji…

Zakres pracy

Prowadzenie konsultacji dotyczących w szczególności następujących zagadnień: pomiaru dydaktycznego na platformie e-learningowej Moodle konstruowanie i standaryzowanie testów dydaktycznych przygotowywania raportów dla JST, diagnozowanie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących w zakresie pomiaru osiągnięć szkolnych i ewaluacji; prowadzenie zleconych badań osiągnięć szkolnych, analiz wyników oraz wykorzystywanie wyników do tworzenia planów i programów naprawczych; doradztwo dla nauczycieli w zakresie konstrukcji testów dydaktycznych i analizy wyników nauczania;

Planowane projekty badawcze do realizacji w najbliższym okresie:

  • Badanie zapotrzebowania na zawody wśród podlaskich pracodawców.
  • Barometr zawodów .
  • Badanie losów absolwentów szkół zawodowych.
  • Edukacja i kształcenie w Białymstoku.

Metodologia

Pracownia zapewnia prawidłową realizację prowadzonych badań poprzez właściwy dobór jednostek statystycznych oraz zestandaryzowanych narzędzi pomiaru. Wśród realizowanych projektów prowadzone są zarówno badania pełne, jak i częściowe. Biorąc pod uwagę metody stosowane przy wyborze jednostek do próby Pracownia stosuje zarówno dobór losowy, jak i celowy. Wśród stosowanych form badań częściowych Pracownia stosuje metodę reprezentacyjną, monograficzną oraz ankietową. Pracownia realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Badania ilościowe:

W badaniach tych wykorzystuje się zazwyczaj duże próby badawcze. Wyniki można uogólniać na całą badaną populację /uogólnienie to jednak obarczone jest z góry założonym błędem statystycznym/.

Badania jakościowe:
Rodzaje:

  • IDI - pogłębiony wywiad indywidualny - pozwala dotrzeć do najgłębszych potrzeb i motywacji, często ukrywanych.
  • FGI - zogniskowany wywiad grupowy - pozwala dotrzeć do motywacji oraz przetestowanie ich w grupie.
  • Grupa dyskusyjna - pozwala zbadać reakcję grupową oraz odnaleźć korzyści racjonalne.
  • Grupa ekspercka - pozwala badać trendy, przewidywać to co zdarzy się w przyszłości.