Przeskocz do treści

Przykładowe pytania na etap ustny olimpiady

Tego typu pytania mogą pojawić się w części ustnej finału VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

 1. Wymień grupy osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) i omów usługi rynku pracy skierowane do przedstawicieli dwóch z tych grup ?
 2. Wymień podstawowe usługi rynku pracy na podstawie zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i scharakteryzuj, co najmniej dwie z nich.
 3. Międzynarodowe standardy pracy, które wyznaczają przyjęte przez Międzynarodową Organizację Pracy konwencje, protokoły do nich oraz zalecenia, są najważniejszą częścią dorobku normatywnego tej Organizacji i stanowią podstawę ochrony pracowników na całym świecie. Wymień cztery obszary tzw. fundamentalnych praw przysługujących człowiekowi w świecie pracy, określanym obecnie jako „konwencje fundamentalne”.
 4. W 2017 roku średnioroczna stopa bezrobocia w Polsce wg BAEL wynosiła 4,9%, natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 6,6%. Wyjaśnij dlaczego występuje różnica wysokości miernika za ten sam okres liczonego tymi dwoma metodami.
 5. Wyjaśnij czym jest bezrobocie strukturalne. Podaj propozycje działań państwa, które mogą przyczynić się do obniżenia bezrobocia strukturalnego.
 6. Wyjaśnij czym jest bezrobocie frykcyjne. Podaj propozycje działań państwa, które mogą się przyczynić do obniżenia bezrobocia frykcyjnego.
 7. Wymień przykładowe instrumenty i usługi rynku pracy przewidziane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Czym różnią się terminy „rynek pracownika”, „rynek pracodawcy”? Z jakim zjawiskiem w tym kontekście mamy obecnie do czynienia w Polsce (odpowiedź uzasadnij)?
 9. Czym jest płaca minimalna, jakie są plusy i minusy jej wprowadzenia (uwzględnij zarówno perspektywę pracownika, jak i pracodawcy)?
 10. Jakie mogą być przyczyny niedoboru podaży pracy? W jaki sposób państwo może rozwiązać ten problem?
 11. Jakie główne problemy identyfikujesz na polskim rynku pracy?
 12. Jak upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia może wpłynąć na sytuację na rynku pracy w Polsce (uzasadnij odpowiedź)?
 13. Omów sytuację w Polsce w kontekście imigracji zarobkowych.
 14. Wskaż i omów różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę. Porównaj zalety i wady zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej z punktu widzenia pracownika oraz pracodawcy.
 15. Jakie znasz tryby rozwiązania umowy o pracę oraz wymień okresy, które chronią pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę.
 16. Wymień elastyczne formy zatrudnienia i omów 3 z nich.
 17. Wymień podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.
 18. Podaj definicję pracownika młodocianego, możliwe formy jego zatrudnienia oraz zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu.
 19. Wymień uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – wymień 3 i je scharakteryzuj.
 20. Wskaż ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. W czym przejawia się wynikająca z przepisów Kodeksu Pracy ochrona wynagrodzenia?
 21. Jakie informacje obowiązany jest podać pracodawca w świadectwie pracy oraz jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie wydania przez pracodawcę niewłaściwego świadectwa pracy?
 22. Wymień i omów zasady prawa pracy (minimum 3 zasady).
 23. Jakie znasz rodzaje kar porządkowych? W jakich sytuacjach pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową?
 24. Wymień rodzaje urlopów pracowniczych i scharakteryzuj 2 z nich.
 25. W jakich sytuacjach Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych? Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?
 26. Wymień rodzaje badań lekarskich, jakim podlegają pracownicy.
 27. Przedstaw uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 28. Jakie przerwy w pracy oraz okresy odpoczynków ma obowiązek zapewnić pracodawca?
 29. Na czym polega przewidziana przez prawo pracy szczególna ochrona pracowników młodocianych? 30. Proszę wskazać, kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.
 30. Omów zatrudnianie pracowników młodocianych przy pracach lekkich.
 31. Do czego służy Europass? Jakie dokumenty wchodzą w skład portfolio Europass? Scharakteryzuj jeden z nich.
 32. Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę – jak przygotować się do wyjazdu?
 33. EURES – co oznacza skrót, jakie są usługi, jakie są grupy docelowe?
 34. Jakie podmioty w Polsce uprawnione są do świadczenia usług EURES? Podaj podstawę prawną. Kto wchodzi w skład kadry EURES?
 35. Scharakteryzuj program „Twoja pierwsza praca z EURES”.
 36. Scharakteryzuj sytuację ludzi młodych na europejskim rynku pracy. W których krajach występuje najwyższe i najniższe bezrobocie?
 37. Wymień zasady koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych oraz omów dwie z nich.
 38. Omów warunki transferu zasiłku dla bezrobotnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych (w sytuacji, gdy bezrobotny poszukuje pracy w innym państwie członkowskim niż to, w którym przyznano mu świadczenie) .
 39. Scharakteryzuj Europejską Strategię Zatrudnienia
 40. Omów podstawę prawną, zakres podmiotowy i przedmiotowy swobodnego przepływu pracowników.
 41. Jak kształtują się aktualne kierunki migracji zarobkowej Polaków?
 42. Polacy na europejskim rynku pracy – jak zmieniała się sytuacja w zakresie dostępu do europejskiego rynku pracy od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej?
 43. Jak kształtowało się zjawisko emigracji z Polski po akcesji kraju do Unii Europejskiej? (jaka była skala zjawiska, jakie kierunki emigracji, jakie konsekwencje?)
 44. Omów genezę powstania i zakres działania Europejskiego Funduszu Społecznego.
 45. Jakie świadczenia z zakresu zabezpieczenia społecznego objęte są koordynacją unijną? Omów zasady przyznawania jednego z nich.
 46. Scharakteryzuj aktualną sytuację na europejskim rynku pracy (zatrudnienie, bezrobocie).
 47. Omów wyjątki od zasady swobodnego przepływu pracowników.
 48. Omów zjawisko reemigracji do Polski po fali wyjazdów po 1 maja 2004 r. (jakie są szacunki co do ilości migrantów, którzy powrócili do Polski; w jakich okresach reemigracja nasilała się).
 49. Co oznacza pojęcie brain-drain w kontekście migracji na europejskim rynku pracy?
 50. Co oznacza pojęcie brain-waste w kontekście migracji na europejskim rynku pracy?