Email

Charakterystyka Pracowni

 
Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji jest edukacyjno-badawczą jednostką organizacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powstałą w 2009 roku mocą decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 3 marca 2009 roku. Działania Pracowni skierowane są głównie na problematykę edukacji w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

Podstawowa działalność:

  • Istotnym segmentem działalności Pracowni są badania na potrzeby JST oraz instytucji rynku pracy. W ten sposób uczestniczymy w kreowaniu lokalnej polityki w zakresie edukacji i rynku pracy.
  • w dniu 30 kwietnia 2009 roku została podpisana deklaracja partnerskiej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku realizującym projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
  • Wspieranie szkół i placówek w tworzeniu i modyfikacji nauczycielskiego systemu kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i uczniów w zakresie przygotowania do egzaminów zewnętrznych. 
  • Typowe badania dotyczące rynku pracy to oczywiście pomiary preferencji zawodowych uczniów/absolwentów szkół zawodowych oraz oczekiwania pracodawców. Rekomendacje płynące z takich badań służą określeniu grup docelowych, identyfikacji optymalnych sposobów komunikowania systemu edukacji z rynkiem pracy.
Zakres pracy
 
Prowadzenie konsultacji dotyczących w szczególności następujących zagadnień:

pomiaru dydaktycznego na platformie e-learningowej Moodle
konstruowanie i standaryzowanie testów dydaktycznych
przygotowywania raportów dla JST,
diagnozowanie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących w zakresie pomiaru osiągnięć szkolnych i ewaluacji;
prowadzenie zleconych badań osiągnięć szkolnych, analiz wyników oraz wykorzystywanie wyników do tworzenia planów i programów naprawczych;
doradztwo dla nauczycieli w zakresie konstrukcji testów dydaktycznych i analizy wyników nauczania;

Planowane projekty badawcze do realizacji w najbliższym okresie:
Badanie zapotrzebowania na zawody wśród podlaskich pracodawców.
Barometr zawodów .
Badanie losów absolwentów szkół zawodowych.
Edukacja i kształcenie w Białymstoku.

Metodologia
 
Pracownia zapewnia prawidłową realizację prowadzonych badań poprzez właściwy dobór jednostek statystycznych oraz wystandaryzowanych narzędzi pomiaru.

Wśród realizowanych projektów prowadzone są zarówno badania pełne, jak i częściowe.

Biorąc pod uwagę metody stosowane przy wyborze jednostek do próby Pracownia stosuje zarówno dobór losowy, jak i celowy.

Wśród stosowanych form badań częściowych Pracownia stosuje metodę reprezentacyjną, monograficzną oraz ankietową.

Pracownia realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe.

Badania ilościowe:

W badaniach tych wykorzystuje się zazwyczaj duże próby badawcze. Wyniki można uogólniać na całą badaną populację /uogólnienie to jednak obarczone jest z góry założonym błędem statystycznym/.
 
 
Badania jakościowe:
Rodzaje:


IDI - pogłębiony wywiad indywidualny - pozwala dotrzeć do najgłębszych potrzeb i motywacji, często ukrywanych.

FGI - zogniskowany wywiad grupowy - pozwala dotrzeć do motywacji oraz przetestowanie ich w grupie.

Grupa dyskusyjna - pozwala zbadać reakcję grupową oraz odnaleźć korzyści racjonalne.

Grupa ekspercka - pozwala badać trendy, przewidywać to co zdarzy się w przyszłości.