Przeskocz do treści

Metodologia

Pracownia zapewnia prawidłową realizację prowadzonych badań poprzez właściwy dobór jednostek statystycznych oraz zestandaryzowanych narzędzi pomiaru. Wśród realizowanych projektów prowadzone są zarówno badania pełne, jak i częściowe. Biorąc pod uwagę metody stosowane przy wyborze jednostek do próby Pracownia stosuje zarówno dobór losowy, jak i celowy. Wśród stosowanych form badań częściowych Pracownia stosuje metodę reprezentacyjną, monograficzną oraz ankietową. Pracownia realizuje zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe.

Badania ilościowe:

W badaniach tych wykorzystuje się zazwyczaj duże próby badawcze. Wyniki można uogólniać na całą badaną populację /uogólnienie to jednak obarczone jest z góry założonym błędem statystycznym.

Badania jakościowe - rodzaje:

  • IDI - pogłębiony wywiad indywidualny - pozwala dotrzeć do najgłębszych potrzeb i motywacji, często ukrywanych.
  • FGI - zogniskowany wywiad grupowy - pozwala dotrzeć do motywacji oraz przetestowanie ich w grupie.
  • Grupa dyskusyjna - pozwala zbadać reakcję grupową oraz odnaleźć korzyści racjonalne.
  • Grupa ekspercka - pozwala badać trendy, przewidywać to co zdarzy się w przyszłości.