KONFERENCJA-Rola i miejsce ewaluacji wewnętrznej w systemie poprawy jakości pracy szkół. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mirosław Leszczyński   
Sobota, 06 Listopad 2010 17:54
 

Konferencja szkoleniowo-informacyjna 
pt.:

"Rola i miejsce ewaluacji wewnętrznej w systemie poprawy

jakości pracy szkół i placówek miasta Białegostoku"

W dniu 26 listopada 2010 r. w godz. 10.00 – 14.00 odbyła się konferencja szkoleniowo-informacyjna pt. :"Rola i miejsce ewaluacji wewnętrznej w systemie poprawy jakości pracy szkół i placówek miasta Białegostoku". Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół i placówek miasta Białegostoku zorganizowana z inicjatywy Departamentu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku.
W konferencji udział wzięli m.in.:
Pan Wojciech Janowicz – dyrektor  Departamentu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
Pani Katarzyna Mularz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pan Krzysztof Ostrowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Pan Robert Rolf – prezes Firmy Selteco z Warszawy
Pan Jacek Kallas – prezes zarządu firmy ProgMan z Gdyni
Program konferencji
       10.00 - 10.10 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników.
       10.10 - 11.00 Wykład na temat roli ewaluacji wewnętrznej  w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych – p. Tomasz Pieper - przedstawiciel firmy ProgMan  S.A.
       11.00 - 11.30 Badania prowadzone przez Pracownie Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji  przy CKU – prezentacja wyników.
       11.30-12.00 Przykład wykorzystania wyników diagnozy na podstawie  badań przeprowadzonych w ZSHE  i  XIV LO w Białymstoku.
       12.00-12.15 Przerwa kawowa.
       12.15-12.50 Omówienie zastosowania  pakietu Selteco  do realizacji wybranych zagadnień podstawy programowej z zakresu informatyki i TI - przedstawiciel Selteco Softwere.
       12.50-13.40 Analizator egzaminów zewnętrznych - przedstawiciel firmy ProgMan  S.A.
       13.40-13.50 Dyskusja.
       14.00 Zakończenie konferencji. Poczęstunek.
Konferencję otworzyła Pani Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku prezentując  dokonania CKU na przestrzeni  pięciu lat działalności. Konferencję prowadził Jerzy Mantur – kierownik/konsultant Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.
W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pojęciem ewaluacji wewnętrznej i jej wpływu na podniesienie jakości pracy szkoły.
Pan Tomasz Pieper przedstawił uczestnikom znaczenie terminu ewaluacja w kontekście wytycznych MEN jako elementu nadzoru pedagogicznego. Zapoznał zebranych ze stanowiskiem MEN wobec wątpliwości dyrektorów szkół wobec procesu ewaluacji wewnętrznej. Prezentacja w załączeniu.
Następnie Pan Jerzy Mantur, Pan Mirosław Leszczyński oraz Pani Emilia Gościewska zaprezentowali działania pracowni na rzecz szkół i placówek miasta Białegostoku. Pan Jerzy Mantur zapoznał uczestników konferencji z zakresem bieżących i przyszłych zadań zwracając uwagę m.in. na:
* działania w zakresie pomiaru osiągnięć szkolnych i ewaluacji, prowadzenie zleconych badań osiągnięć szkolnych, analiz wyników oraz wykorzystywanie wyników do tworzenia planów i programów naprawczych,
* wspieranie nauczycieli w zakresie konstrukcji testów dydaktycznych i analizy wyników nauczania,
* wspierania dyrektorów szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej.
Z kolei Pan Mirosław Leszczyński, konsultant ds. informatyki, omówił zakres współpracy z instytucjami na rzecz oświaty oraz zapoznał z działaniami pracowni w zakresie przeprowadzonych badań diagnostycznych. Natomiast Pani Emilia Gościewska, referent ds. informatyki, zapoznała zebranych z wyposażeniem pracowni oraz możliwościami wykorzystania Internetu w badaniach oświatowych.
Pani Stanisława Kobus, wicedyrektor ZSHE w Białymstoku przedstawiła na przykładzie elementy planowania nadzoru pedagogicznego z podaniem źródeł informacji, które ułatwiły sprawowanie nadzoru. Przedstawiła efekty i korzyści wynikające ze współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w zakresie podniesienie jakości zarządzania szkołą oraz wspierania dyrektora szkoły.
Pan Mirosław Leszczyński omówił wyniki  diagnozy wstępnej uczniów klas pierwszych przeprowadzonej w XIV LO w Białymstoku, które wykorzystano do wspierania uczniów i zapewnienia im możliwości wszechstronnego rozwoju w dalszej edukacji.
Po przerwie Pan Robert Rolf, prezes firmy Selteco, zaprezentował możliwości programowe firmy Selteco w zakresie wspomagania szkół. Poinformował, że z nowym rokiem szkolnym 2010/2011 ruszyła kolejna edycja akcji "Flash dla Szkół" pod patronatem firmy Selteco Software. Podkreślił, że celem akcji jest udostępnienie najnowszych technologii tworzenia multimedialnych prezentacji w formacie Flash uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów a program graficzny Alligator Flash Designer dla Windows jest środkiem dydaktycznym zalecanym do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej 4-6, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie rozszerzonym) oraz do nauczania technologii informacyjnej na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).
Pan Robert Rolf przekazał informację nt. podpisania deklaracji współpracy z Pracownią Badań Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku owocem której jest utworzony jako jeden z pierwszych w kraju punkt konsultacyjny prowadzący szkolenia dla nauczycieli z oprogramowania Alligator Flash Designer w roku szkolnym 2010/2011.
W trakcie prezentacji dyrektorzy szkół zadawali pytania dotyczące możliwości zakupu programu na korzystnych warunkach. Pan Robert Rolf zaproponował uczestnikom konferencji zakup oprogramowania po preferencyjnych cenach, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Następnie Pani Monika Lamek, przedstawiciel firmy ProgMan,  zaprezentowała Program Analizator Wyników Egzaminów Zewnętrznych. Podkreśliła, że Analizator, w czytelny sposób, przedstawia tendencje rozwojowe zarówno pojedynczej szkoły, jak i zespołu szkół. Pozwala na diagnozę poziomu realizacji zadań oświatowych w aspekcie wyników egzaminów zewnętrznych, czym wychodzi naprzeciw zmianom w ustawie o systemie oświaty. Dodała, że Analizator może być stosowany na wszystkich poziomach nauczania: od szkoły podstawowej, przez gimnazjum, do poziomu szkoły średniej włącznie.
Na zakończenie konferencji Pan Jerzy Mantur zachęcił zebranych do dyskusji. Większość dyrektorów szkół zgodnie stwierdziła, że powołanie Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji  przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta miasta Białegostoku było zasadne i niezbędne dla wsparcia działalności szkół i placówek miasta Białegostoku. Inicjatywa powołania pracowni i prowadzona działalność zyskała przychylność i pochwałę Pani Katarzyna Mularz i Pana Krzysztofa Ostrowskiego – wizytatorów Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Zdjęcia z konferencji...                                                                                                  Prezentacja z konferencji
Zmieniony ( Piątek, 10 Grudzień 2010 10:40 )